5نکته برای حفظ سلامت خودروی لوکس شما

5نکته برای حفظ سلامت خودروی لوکس شما

معمــولا اتومبيل هــای لوکــس بــا توجــه بــه ســطح قيمــت و مشــخصات خاصــی کــه دارنــد، نيازمنــد مراقبت هــای ويــژه ای هســتند کــه يقينــا توجــه بــه آنهــا، موجــب حفــظ کيفيــت ظاهــری و ســلامت فنــی خــودرو در درازمــدت می شــود. بنابرايــن اگــر شــما هــم جــزو افــرادی هســتيد کــه حساســيت خاصــی را در نگهــداری و مراقبــت از اتومبيــل خــود بــه خــرج می دهنــد، میتوانيــد ايــن ۵ مــورد مختصــر کــه بــه عنــوان بخشــی از توصيه هــای مهــم کارشناســان در ايــن زمينــه مطــرح شــده اســت را مــورد توجــه قــرار دهيــد

1.توجه به کيفيت سرو يس و خدمات
اگــر جــزو آن دســته از افــرادی هســتيد کــه جهــت انجــام ســرويس، تعميرات و ديگر خدمــات خودرويی، بــه مراکزی غيــر از عامليــت هــا مراجعــه می کنيــد، حتمــا عــلاوه بــر قيمت مــواردی چــون ســابقه، ميــزان اعتبــار و ســطح کيفيــت خدمــات ارائــه شــده در آن مجموعــه را نيــز مــورد بررســی قــرار دهيــد. همچنيــن توجــه داشــته باشــيد اخيــرا برخــی مراکز متفرقه،تنهــا بــه عنــوان يک واسطه فعاليــت می کننــد و ممکــن اســت بعــد از تحو يــل گرفتــن اتومبيــل، انجــام خدمــات مختلفــی از قبيــل تعميــرات، نصــب بــادی کيــت و تجهيزات تيونينــگ، نصــب روکــش بدنــه، تعو يــض قطعــات ويــا رنــگ و صافــکاری بدنــه را بــه مراکــز ديگري واگــذار کننــد کــه يقينا انجــام اين امــر بــدون اطــلاع مشــتری، کاملا اشــتباه و غيرقانونــی اســت بنابراين توصيــه کارشناســان بــه مالــکان خودرو اين است کــه حتمــا بــه نما يندگــی هــای مجــاز مراجعــه فرمايند

2.دقت در تهيه لوازم مصرفی و قطعات يدکي
اين روزهــا قطعــات و لــوازم يدکي بسياري از خودروهاي لوکس در کشورهايي مانند چين کــره جنوبــی تايوان ويا هند نيز توليد مي شود که در اين ميان برخي از خودروهــای مورد تاييــد کمپانــی مادر هســتند و با پکيج و بسته بندي اصلي به بازار عرضه ميشود و برخي ديگر نيز بعنوان اقلام و برندها متفرقه ويا تقلبي شناخته مي شوند که حتي نصب آنها روي خودرو مي تواند زمينه ساز مشکلات مختلف و يا ايجاد خطاهاي متعدد در سيستم عيب يابي اتومبيل شود بنابراين اگر قصد تهيه قطعات و لوازم يدکي اتومبيل خود را از بازار آزاد داريد حتما جهت تاييد اصالت آنها از کارشناسان مطمئن و معتبري که در اين زمينه اطلاعات کافي دارند کمک بگيريد.

3.حفظ استاندارد هاي اتومبيل
در سالهاي اخير برخي مراکز خدمات خودروهاي لوکس در ايران فعاليت هايي در زمينه تويينيگ ظاهري ويا حتي فني اين گونه اتومبيل هارا انجام ميدهند که از جمله آنها مي توان به نصب کيت هاي بدنه تعويض برخي قطعات فني نصب کيت هاي اگزوز اسپرت و همچنين چيپ تيونينگ اشاره کرد که انجام برخي از اين اقدامات در نوع خود جذاب و قابل توجه است اما گاهي اوقات استفاده از قطعات غير استاندارد و يا انجام غير اصولي اين تغييرات مي تواند خسارات جبران ناپذيري را نيز در پي داشته باشد به هر حال کارشناسان خارج کردن اتومبيل از حالت غير استاندارد (يا به اصطلاح فابريک) يا به افرادي که اهميت زيادي به حفظ سلامت اتومبيل خود مي دهند توصيه نمي کنند زيرا حالت استاندارد هر خودرو وضعيتي است که در آن کليه قطعات با اصول و معيارهاي کمپاني خودرو سازي مورد تست و بررسي قرار گرفته است و تغيير در اين وضعيت مي تواند موجب افزايش استهلاک افزايش مصرف سوخت و يا آسيب ديدگي در بخش هايي ازجمله موتور اگزوز و همچنين سيستم هاي الکتريکي خودرو شود مگر اينکه براي تغيير در واقع تيونينگ هر قسمت از قطعات و پکيج هاي اورجينال که توسط خود کمپاني با تيونر هاي مشهور و معتبر ارائه مي شود، استفاده شود که آن هم بايد به صورت اصولي و توسط افراد با تجربه انجام شود

4.دقت در انتخاب رینگ و لاستیک
معمولا بسیاری از مالکان خودروهای لوکس در ایران، با مشکل باد کردن پوسته لاستیک یاحتی ترکیدگی مکرر لاستیکها مواجه هستند که طبیعتا به خاطر استفاده از رینگ و لاستیک های نامناسب اتفاق می افتد. البته نامناسب بودن رینگ و لاستیک، تنها به معنای استفاده از رنگهای غیراستاندارد و متفرقه اسپرت (که متاسفانه در سال های اخیر نیز رواج یافته است) با لاستیکهای نامرغوب نیست و در واقع این مشکلات در برخی خودروهایی که دارای رینگ و لاستیک فابریک هستند نیز رخ می دهد که علت آن، بزرگ بودن ابعاد رينگ و کم بودن فاق لاستیکهاء با توجه به شرایط جاده ها و همچنین مسیرهای درون شهری است. با وجود فاق کوتاه لاستیک، در صورت بی توجهی و رانندگی با سرعتهای نسبتا زیاد و البته در برخورد با ناهمواری ها، متحمل ضربه های شدیدتری می شوند و طبیعتا این امر می تواند موجب کاهش دوام و عمر لاستیک شود

5.کارواش اصولی و استاندارد
امروزه روش های سنتی و قدیمی کارواش، برای خودروهای گران قیمت توصیه نمی شود، زیرا معمولا استفاده از دستمال های عادی با ادوات غیراستاندارد جهت خشک و تمیز کردن بدنه، موجب ایجاد خط و خش های ریز و متعدد روی آن می شود که یقینا برای مالکان خوشایند نیست. بنابراین اگر حساسیت زیادی روی این مسئله دارید بهتر است که شستشو و خشک کردن اتومبیل را با استفاده از ابر و دستمال های مخصوص انجام دهید، ضمن اینکه معمولا در روش شستشو بدون آب (بامواد و شامپوهای مخصوص) نیز باید از این نوع دستمال ها استفاده شود. همچنین توصیه می شود که موتورشویی نیز با توجه به حساسیت قسمتهای الکترونیکی، به روش بدون آب و با مواد مخصوص این کار انجام گیرد.

هر چی که مي خواهيد ! پشت درب تحویل بگیرید.

All Right’s Reserved | Designed by Nonegar Pardazesh

امداد خودرو