محصولات

مناسب برای خودزوهای BYD

600,000 تومان

میل کوتاه فرمان/BYD S6/کد فنی 00-10259874

     BYDمناسب برای خودروهای 

600,000 تومان

مه شکن راست/BYD S6/کد فنی 00-10115977

     BYDمناسب برای خودروهای 

50,000 تومان

مه شکن چپ/BYD S6/کد فنی 00-10115976

     BYDمناسب برای خودروهای 

690,000 تومان

مجموعه لنت ترمز عقب/BYD s6/کد فنی 00-11234319

     BYDمناسب برای خودروهای 

78,000 تومان

مجموعه لنت ترمز جلو/BYD s6/کد فنی 00-11234318

    BYDمناسب برای خودروهای 

400,000 تومان

سیبک دوقلو/BYS-S6/کد فنی 00-10535043

    BYDمناسب برای خودروهای 

600,000 تومان

سیبک فرمان/BYD S6/کد فنی 00-10616748

    BYDمناسب برای خودروهای 

825,000 تومان

سنسور دمای آب (فشنگی آب)/ BYD S6 , F3/کد فنی 00-10241009

    BYDمناسب برای خودروهای 

900,000 تومان

دسته موتور جلو سمت چپ/BYD F3/ کدفنی 00-10029354

    BYDمناسب برای خودروهای 

76,000 تومان

دسته موتور پایینی/BYD F3/کد فنی 00-10033692

    BYDمناسب برای خودروهای 

3,500,000 تومان

چراغ عقب درب صندوق چپ/BYD S6/کد فنی 00-10115392

    BYDمناسب برای خودروهای 

930,000 تومان

چراغ عقب درب صندوق راست/BYD S6/کد فنی 00-10115393

    BYDمناسب برای خودروهای 

650,000 تومان

چراغ خطر سمت چپ/BYD S6/کد فنی 00-10115390

    BYDمناسب برای خودروهای 

87,000 تومان

تسمه/BYD S6 ، F3/کد فنی 00-10756150

    BYDمناسب برای خودروهای 

980,000 تومان

ترموستات/BYD S6/کد فنی 00-10149441

هر چی که مي خواهيد ! پشت درب تحویل بگیرید.

All Right’s Reserved | Designed by Nonegar Pardazesh

امداد خودرو