کارنو وزین سریر

وظیفه فیلتر هوا چیست؟

وظیفه فیلتر هوا چیست؟

سیستم فیلتر هوای موتور خودرو سامانه ای شامل فیلتر های ساخته شده از مواد مختلف .است

این فیلترها به موتور برای حذف یا فیلتر کردن مواد خارجی مانند ذرات جامد،گرد وغباروباکتری موجوددرهوا کمک می  کند.

این عملکرد به نوبه ی خود موتور رااز نقایص مختلفی مانند خوردگی،سایش،پارگی ومشکلات دیگر ناشی از آلاینده هادر امان می دارد.

آلودگی فیلتر هوا ومسدود شدن آن می تواند به اصطلاخ تنفس خودرو رابا مشکل مواجه کند.

اصلی ترین نقش فیلترهوای ماشین ،تصفیه هوای ماشین ،تصفیه هوای ورودی به سیستم احتراق و سوخت است.

یکی ازوظایف فیلتر هوا ،تأثیرآن در سوخت صحیح بنزین در اتومبیل افزایش پیدا کند.

باتعویض به موقع فیلتر هوای خودرو وتمیز نگه داشتن آن راندمان موتور خودرو افزایش

می یابد،واحتراق سوخت خودرو کامل تر می شود وبه میزان زیادی در مصرف سوخت خودرو 

صرفه جویی خواهد

 

 

کیفیتی که انتظار دارید با قیمتی که ! انتظار ندارید

طراحی سایت نونگار پردازش